Graden av en term i ett envariabelpolynom är exponenten för dess variabel. Graden för ett polynom är graden av termen med störst gradtal.